Вещи, которыми стоит поделиться!
Homepage Бланк жовтень 2011 додаток 1 до порядку прийняття банками на виконання розрахункових документ в


Бланк жовтень 2011 додаток 1 до порядку прийняття банками на виконання розрахункових документ в


Здійснення операцій з надання кредитів розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів проводиться відповідно до глави 10 цього Порядку. Органи Казначейства подають звіти про виконання місцевих бюджетів до Казначейства України. Після розподілу кошти, що відносяться на доходи місцевого бюджету, засобами програмного забезпечення зараховуються до загального фонду та спеціального фонду місцевих бюджетів відповідно. При передачі розпорядників бюджетних коштів до іншого бюджету одночасно проводяться закриття та відкриття відповідних рахунків цих розпорядників бюджетних коштів у відповідних органах Казначейства. У разі внесення змін до розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів місцеві фінансові органи готують нові розпорядження на паперових та електронних носіях із зазначенням суми збільшення + чи зменшення - суми бюджетних коштів, виділених головному розпоряднику. Відповідно до статей 16 та 74 Бюджетного кодексу України Автономна Республіка Крим, територіальні громади міста, в особі керівника місцевого фінансового органу, за дорученням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міської ради мають право на здійснення місцевих запозичень у межах, визначених рішенням про місцевий бюджет з метою фінансування бюджету розвитку бюджету Автономної Республіки Крим, міських бюджетів. Одержувачі бюджетних коштів подають до органу Казначейства план використання бюджетних коштів у порядку та за формою, визначеною законодавством, затверджений керівником за погодженням з розпорядником бюджетних коштів. При казначейському обслуговуванні коштів місцевих бюджетів застосовуються поняття та категорії, які визначені Бюджетним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетний процес. З Додатком 7 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Форми документів по казначейському обслуговуванню місцевих бюджетів". Облік бюджетних асигнувань в частині кредитування та контроль за їх дотриманням здійснюються відповідно до глави 5 цього Порядку. Зміни до зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів , зведених планів спеціального фонду за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків , зведених планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів та зведення показників спеціального фонду можуть вноситися головним розпорядником як на підставі відповідної довідки місцевого фінансового органу, так і в межах установлених законодавством прав, наданих головному розпоряднику. Головний розпорядник, якому передбачені бюджетні призначення для надання кредитів, визначає кредитора, який використовує такі бюджетні призначення у порядку, визначеному відповідними нормативно-правовими актами. Операції із зарахування бюджетних коштів на реєстраційні та спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки одержувачів бюджетних коштів 7. Абзац другий пункту 6. Частина коштів, яка належить іншим отримувачам коштів, перераховується на рахунки власників. Мірошниченко ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Пенсійного фонду України 27. Надалі органи Казначейства здійснюють оплату рахунків розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів відповідно до затверджених та взятих на облік показників кошторисів, планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів , планів спеціального фонду місцевих бюджетів за винятком надходжень бюджетних установ та відповідних видатків , планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, зведення показників спеціального фонду кошторису, планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів. Місцеві фінансові органи за рішенням відповідної ради мають право розміщувати тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів далі - тимчасово вільні кошти на вкладних депозитних рахунках у банках з метою отримання доходів із зарахуванням їх до дохідної частини відповідного місцевого бюджету. Довідки про зміни подаються до органів Казначейства не пізніше останнього робочого дня поточного місяця. Порядок затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання місцевих бюджетів за видатками та здійснення операцій з їх обліку Видатки, здійснені у зазначений період, в обов'язковому порядку мають бути враховані розпорядником бюджетних коштів та одержувачем бюджетних коштів у затвердженому кошторисі, плані асигнувань загального фонду, плані спеціального фонду за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків , плані надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, зведенні показників спеціального фонду кошторису розпорядників бюджетних коштів, плані використання бюджетних коштів та помісячному плані використання бюджетних коштів, у всіх зведених планових показниках.


Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної місцевої ради можуть отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду місцевих бюджетів, середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевих бюджетів, визначених у законі про Державний бюджет України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.


Залишки коштів субвенцій, наданих із спеціального фонду державного бюджету, на кінець бюджетного періоду органи Казначейства зберігають на рахунках спеціального фонду місцевих бюджетів для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення відповідно до вимог статті 57 Бюджетного кодексу України. Мірошниченко ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Пенсійного фонду України 27. Органи Пенсійного фонду невідкладно погоджують довідку-розрахунок, надану платником єдиного внеску. Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету, у кінці дня з урахуванням повернень , за встановленими нормативами розподіляються між рівнями місцевих бюджетів і засобами програмного забезпечення зараховуються до загального фонду та спеціального фонду відповідних місцевих бюджетів. Розпорядники бюджетних коштів одержувачі бюджетних коштів списують чекові книжки у загальновстановленому порядку. Термін дії довідки, що надається платнику єдиного внеску для пред'явлення банку, не повинен перевищувати одного року. Зарахування всіх надходжень до місцевих бюджетів, у тому числі позик місцевих бюджетів та запозичень, здійснюється виключно через рахунки, відкриті в органах Казначейства. У разі невідповідності дати подання даті платіжного доручення у полі "Одержано банком" платіжного доручення на всіх примірниках обов'язково проставляються дата подання та підпис казначея. Фінансовий орган вищого рівня або фінансовий орган, який ініціює проведення взаємних розрахунків між місцевими бюджетами, визначає суму, яку віднесено на взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів, та термін її погашення, про що повідомляє відповідні фінансові органи, з якими необхідно провести взаємні розрахунки, та відповідні органи Казначейства у формі довідки додаток 24 до цього Порядку. У розпорядженні зазначаються особові рахунки головних розпорядників або, якщо головні розпорядники відповідного місцевого бюджету не мають мережі підвідомчих установ, зазначаються їх реєстраційні рахунки.

You may look:
-> бумага с водяными знаками бланк вексе
Департаменту надходження доходів Литвиненко В.
-> бланк деклорации о доходах в налоговую инспекцию

Видео по теме

:
бланк жовтень 2011 додаток 1 до порядку прийняття банками на виконання розрахункових документ в -> сочинение смысл заглавия пьессы гроза островский
Погашення цінних паперів здійснюється на підставі розпорядження про виділення коштів загального спеціального фонду місцевих бюджетів додаток 26 до цього Порядку , наданого фінансовим органом до органу Казначейства.
-> конспект уроку з геометр 7 клас третя ознака р вност трикутник в розвязування задач
Фінансування Перерахування коштів, що передаються до Державного бюджету України та до місцевих бюджетів вищого рівня, здійснюється органами Казначейства згідно з нормативами, встановленими законом про Державний бюджет України та рішеннями місцевих рад про місцеві бюджети.
-> план конспект выработка активного унисона в работе с детским хоровым коллективом
Органи Казначейства здійснюють контроль за відповідністю загальних сум, указаних у зазначених документах, сумам, зазначеним у розписі місцевих бюджетів.
->SitemapБланк жовтень 2011 додаток 1 до порядку прийняття банками на виконання розрахункових документ в:

Rating: 98 / 100

Overall: 53 Rates